ZBIRNA TABELA KOMORE BIOHEMIČARA SRBIJE - APRIL 2017.
utorak, 23 maj 2017 11:43Na osnovu člana 154. stav 2. tačka 6. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (''Sl. glasnik RS'' 107/05, 72/09-dr.zakon, 88/10, 99/10 i 57/11) Zdravstveni savet Srbije je doneo

O D L U K U

o akreditaciji programa kontinuirane edukacije (u daljem tekstu: KE) prispelih na osnovu Javnog poziva objavljenog na internet stranici Zdravstvenog saveta Srbije i u sredstvima javnog informisanja 28.12.2016. godine (broj: 153-02-4320/2016-01) u aprilskom roku 2017. godine

Akreditovani su svi programi kontinuirane edukacije sa dodeljenim bodovima koji su navedeni u Zbirnoj tabeli ocenjenih programa KE, koja čini prilog ove odluke (dokument pod nazivom: Zbirna tabela KOMORE BIOHEMIČARA april 2017). Odluka je objavljena i na internet stranici Zdravstvenog saveta Srbije istog datuma kada je i ova odluka doneta. Organizatori kontinuirane edukacije čiji su programi akreditovani mogu polaznicima koji uspešno obave edukaciju dodeljivati broj bodova naveden u Zbirnim tabelama ocenjenih programa KE.

Programi KE akreditovani ovom odlukom mogu se realizovati u jednom ili više navrata do 19.05.2018. godine.

Organizatori akreditovanih programa KE su obavezni da u pisanoj formi obaveste Zdravstveni savet i nadležne komore zdravstvenih radnika, najkasnije tri nedelje ranije, o vremenu i mestu održavanja edukacije, a kod održavanja stručnog sastanka samo u slučaju promene navedenog termina. Posle sprovedene edukacije potrebno je dostaviti izveštaj o održanom akreditovanom programu kontinuirane edukacije Zdravstvenom savetu i nadležnim komorama, u roku od 15 dana od dana održavanja tog programa. Izveštaj treba da sadrži sledeće podatke: akreditacioni broj programa, datum donošenja odluke kojom je program akreditovan, dodeljen broj bodova za predavače i učesnike, spisak predavača i učesnika sa brojem licence i rezultate evaluacije (obavezna prosečna ocena opšte evaluacije programa kontinuirane edukacije). Rezultati evaluacije ne odnose se na stručne sastanke (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike «Službeni glasnik RS», broj 2/11).

Organizatori akreditovanih programa KE su u obavezi da izdaju potvrdu o odslušanoj kontinuiranoj edukaciji najkasnije 3 nedelje od sprovedene kontinuirane edukacije.

Primedbe na Odluku o akreditaciji programa KE moraju se dostaviti poštom Zdravstvenom savetu Srbije (Nemanjina 22-26, 11000 Beograd) u roku od 15 dana od dana objavljivanja Odluke na internet stranici Zdravstvenog saveta Srbije.


Predsednik Zdravstvenog saveta Republike Srbije
Akademik Dragan Micić


 
OBAVEŠTENJE – RADNA GRUPA ZA IZRADU PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O BLIŽIM USLOVIMA ZA SPROVOĐENJE KONTINUIRANE EDUKACIJE ZA ZDRAVSTVENE RADNIKE I ZDRAVSTVENME SARADNIKE
utorak, 16 maj 2017 12:08

Ministar zdravlja RS Ass. dr Zlatibor Lončar  je dana 05. maja 2017. godine doneo Rešenje o obrazovanju Radne grupe za izradu Pravilnika o izmenama I dopunama Pravilnika o bližim uslovima za sprovođenje kontninuirane edukacije za zdravstvene radnike I zdravstvene saradnike.

Vidi detaljnije: Rešenje MZ RS – obrazovanje Radne grupe


Poslednje ažurirano ( utorak, 16 maj 2017 12:12 )
 
PREDLOZI ZA DOPUNU PRAVILNIKA O POKAZATELJIMA KVALITETA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
utorak, 04 april 2017 11:29

Poštovane koleginice i kolege,

U okviru rada na izmeni i dopuni Pravilnika o pokazateljima kvaliteta zdravstvene zaštite dana 16. 03. 2017. godine godine održan je sastanak predstavnika Komore biohemičara Srbije i predstavnika Institutu za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut", na kome su razmotrena ključna pitanja vezana za kvalitet rada kliničko-biohemijskih laboratorija i dogovorena buduća saradnja.

Predlozi koji su formirani na nivou Komore biohemičara Srbije, radom Radnog tela za izmenu i dopunu Pravilnika o pokazateljima kvaliteta zdravstvene zaštite i Komisije za stručna pitanja Komore biohemičara Srbije, upućeni su Institutu za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut".

Vidi detaljnije: Dopis direktoru Batuta, Predlog pokazatelja kvaliteta za dopunu Pravilnika o pokazateljima kvaliteta zdravstvene zaštite („Sl. glasnik RS, br. 49/2010), Tabela predloga kvaliteta indikatora medicinske biohemijske laboratorije.

S poštovanjem,

Prim. dr sc. med. Slavica Cimbaljević s.r.

Direktor
Komore biohemičara Srbije
Poslednje ažurirano ( utorak, 04 april 2017 11:34 )
 
PRAVILNIK O POKAZATELJIMA KVALITETA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
petak, 17 mart 2017 18:20

Poštovane koleginice i kolege,

Obaveštavamo Vas da je u toku rad na izmeni i dopuni Pravilnika o pokazateljima kvaliteta zdravstvene zaštite („Sl. Glasnik RS“, br 49/2010). Uviđajući značaj dopune Pravilnika sa pokazateljima kvaliteta koji se odnose na rad medicinskih laboratorija u oblasti struke biohemičara, na nivou Komore biohemičara Srbije je odlukom Skupštine na V sednici održanoj dana 23.02.2017. godine, formirano Radno telo za izmenu i dopunu Pravilnika o pokazateljima kvaliteta zdravstvene zaštite.

Pozivamo Vas da uzmete učešće i uputite predloge za izmenu i dopunu Pravilnika o pokazateljima kvaliteta zdravstvene zaštite Komori do petka 24.03.2017.godine.

Svi pristigli prelozi biće razmotreni od strane Radnog tela za izmenu i dopunu Pravilnika o pokazateljima kvaliteta zdravstvene zaštite i kao i od strane Komisije za stručna pitanja Komore biohemičara Srbije, a usaglašeni predlozi biće upućeni Institutu za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović Batut“.

Uz srdačne pozdrave,
Prim. dr sc. med. Slavica Cimbaljević s.r.

Direktor
Komore biohemičara Srbije
 
«StartPrethodni12345678910SledećiKraj»

Strana 1 od 17